Меню
Меню
 • Начало
 • Общи условия за провеждане на игра

Общи условия за провеждане на игра

ПРАВИЛА НА ИГРАТА към събитие „Почти всичко за родителството”

 1. Общи положения и организатор на Играта

1.1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта към събитие „Почти всичко за родителството“ („Играта“).  

1.2. Играта се организира от „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203476985, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Банат” № 28 („Организаторът“ или „Смарт Органик“), e-mail: [email protected].

1.3. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес https://zelen.bg/page/pochti-vcichko-za-roditelstvoto

 1. Територия и период на провеждане на Играта

2.1. Играта се организира и провежда на български език на територията на България.

2.2. Играта стартира на 13.05.2023г. и ще продължи до 14.05.2023г. включително („Период на провеждане“).

 1. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта („Участник“) има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което има постоянен адрес, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

3.2. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби.

 1. Механизъм за участие в Играта

4.1. Участието в Играта се осъществява чрез:

4.1.1. Регистрация на лендинг страница, на адрес: https://zelen.bg/page/pochti-vcichko-za-roditelstvoto

4.1.2. След завършена регистрация на адрес: https://zelen.bg/page/pochti-vcichko-za-roditelstvoto

участвате в томбола за три малки и една голяма награда, описани в т. 5. 

В случай, че Участникът не изпълни която и да е от стъпките по-горе, включително не отбележи, че е съгласен с настоящите Правила и с обработването на личните му данни при условията на настоящите Правила, както и не отбележи, че е съгласен личните му данни да бъдат ползвани за целите на директния маркетинг, то същият не може да участва в Играта.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 1. Награди

5.1. Всеки Участник, който се е регистрирал по условията описани в точка 4 и съответно е взел участие в Играта по реда на тези Правила, може да спечели наградата:

 • Ваучер за 200 лв. за еднократно пазаруване във физическите магазини на „Зелен“ (адреси: София, „Г.С. Раковски“ 140; София, бул. „Гоце Делчев” 57; София, ул. „Кишинев“ 17; София, бул. „Ситняково“ 48, Сердика Център; Варна, ул. “27-ми юли” 68;)
 • 3 барбарона „Зелен“

5.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

 1. Механизъм за определяне на Печелившите участници

6.1. Тегленето на печеливште ще се извърши на 16.05.2023г., на случаен принцип с помощта на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички Участници, които са взели участие по реда на тези Правила.

6.2. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата: https://zelen.bg/page/pochti-vcichko-za-roditelstvoto. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда чрез имейл, изпратен до адреса, посочен от съответния Участник при направената регистрация. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставената им от Организатора награда.

 

 1. Получаване на наградата

7.1 В срок до 5 (пет) работни дни от обявяването на Печелившите участници с изпращане на имейл, същите следва да върнат потвърждение по имейл до  имейла на Организатора: shop@zelen.bg („Потвърждението“) , че желаят да получат наградата. В Потвърждението по предходното изречение Участникът следва да посочи името и фамилията си, адресът за доставка (включващ населено място, пощенски код, улица, номер, вкл. етаж и апартамент, ако е приложимо), телефонен номер, както и изрично съгласие за получаване на наградата - напр. „Приемам награда от играта или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата.

7.2. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник Потвърждението по начина, със съдържанието и в рамките на срока, посочени в т. 7.1, същият губи правото да получи наградата си.

7.3. Наградата ще бъде изпратена чрез куриер за сметка на Организатора до предоставения от Участника адрес в Потвърждението по т.7.1. в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на въпросното Потвърждение. 

7.4. При получаване на наградата от куриера, участникът следва да представи документ за самоличност с оглед легитимацията си, че именно той е изтегленият Печеливш кандидат. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:

- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени в Потвърждението по т. 7.1. от Правилата;

- ако не се свърже с Организатора, за да получи наградата си до изтичане на определения в т. 7.1. срок.

7.5. Награди, които не могат да бъдат връчени по реда на тези Правила, поради неизпълнение на задълженията на Печелившите участници, посочени по-горе, остават неразпределени.

 1. Специални права и задължения на Участниците и Организатора

8.1. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за цялата информация, посочена от тях на интернет страницата на Играта, включително по отношение на нейната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да посочват на интернет страницата на Играта информация, чието съдържание е незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

8.2. С приемането на настоящите Правила Участниците се съгласяват, че за ползването на информацията, предоставена от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

8.3. Описаните в настоящия раздел права и задължения на участниците и Организатора не са лимитирани от крайната дата и приключването на Играта.

 1. Отговорност

9.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност на интернет сайта на Играта: https://zelen.bg/page/pochti-vcichko-za-roditelstvoto и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта.

9.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, на действия на ползвателите при използвания от тях хардуер (телефон или друго устройство) или функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

9.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът поради каквато и да е причина не е получил по имейл уведомление, че е бил избран за печеливш участник.

9.5. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.

9.6. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време и без предизвестие, като обяви това на интернет страницата на Играта на адрес: https://zelen.bg/page/pochti-vcichko-za-roditelstvoto  В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

9.7. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

9.8.  Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

9.9. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

9.10. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставените награди. Същите се предоставят от техните производители и/или вносители и разпространители.

9.11. Организаторът не носи отговорност за щети или повреди по време на транспортирането и складирането на наградите, както и за забава от страна на куриера при доставката на наградата.

 1. Други

11.1. С включването си в Играта, всеки Участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Правила и е съгласен с условията в тях.

11.2. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез имейл или чрез писмено съобщение до адреса на Организатора, и двете посочени в т.1.1. от тези Правила.

11.4. Всякакви спорове, свързани с тълкуването, прилагането и изменението на настоящите Правила ще бъдат решавани от родово компетентния съд в гр. София.  Приложимото право е българското.

Дата: 12.05.2023 г.  

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки