Меню
Меню

Terms And Conditions Games

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЙМЛАЙН ИГРИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА БИО МАГАЗИН ЗЕЛЕН


1. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТАЙМЛАЙН ИГРИТЕ
1.1. Провежданите игри на таймлайн (Дневника) на Фейсбук страницата на Био магазин ЗЕЛЕН -
https://www.facebook.com/zelen.bg/, се организират от СМАРТ ОРГАНИК АД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, ул. Банат 28 и ЕИК: 203476985, наричано за краткост в настоящите
Правила „ОРГАНИЗАТОР“.
1.2. Изпълнител по реализиране на таймлайн игрите във Фейсбук страницата на Био магазин
ЗЕЛЕН е СМАРТ ОРГАНИК АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Банат 28 и ЕИК:
203476985, наричан по-долу за краткост в настоящите Правила - „ИЗПЪЛНИТЕЛ“
1.3. Настоящите Правила важат от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. - период на провеждане на
таймлайн игрите, които се публикуват периодично на фен страницата.
1.4. Настоящите Правила са задължителни за всички Фейсбук потребители, които взимат участие в
таймлайн игрите на Био магазин ЗЕЛЕН.
1.5.ОРГАНИЗАТОРЪТ на таймлайн игрите има правото по своя преценка, едностранно, да променя
настоящите Правила, когато сметне това за необходимо, както и да стартира нова и прекратява
вече активна таймлайн игра, като обявява публично измененията, поправките и промените в
статуса на играта/ите в Дневника на Фейсбук страницата на Био магазин ЗЕЛЕН -
https://www.facebook.com/zelen.bg/
1.6. Въпреки това участниците се задължават самостоятелно да проверяват за промени в
Правилата, когато желаят да вземат участие в конкретна игра. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги
информира по друг освен предвидения в т. 1.5 начин.
2. ОПИСАНИЕ НА ТАЙМЛАЙН ИГРИТЕ НА СТРАНИЦАТА НА БИО МАГАЗИН ЗЕЛЕН
2.1. Игрите се организират веднъж месечно или по-рядко като активност в Дневника на фен
страницата.
2.2. Всички игри на фен страницата се публикуват с текст на български език и се провеждат по
инициатива на СМАРТ ОРГАНИК АД.
3. УЧАСТИЕ
3.1. Право на участие в игрите на Био магазин ЗЕЛЕН имат всички физически лица, навършили 18
години, пребиваващи на територията на Република България с изключение на служителите на
СМАРТ ОРГАНИК АД, както и членове на техните семейства. За участие в игрите не е необходимо
закупуването на какъвто и да било продукт от Био магазин ЗЕЛЕН или с марка, която СМАРТ
ОРГАНИК АД представлява, нито заплащането на каквато и да било такса.
3.2. Не се допуска участие с фалшиви профили и прилагането на измамни методи с цел
увеличаване шанса за печалба.
4. МЕХАНИЗЪМ
4.1. Включването в играта изисква потребителят да има регистриран профил в социалната мрежа
Фейсбук – https://www.facebook.com/
4.2. За да се участва в съответната таймлайн игра, потребителят трябва да изпълни условията за
участие, посочени в съответния пост към играта, публикувайки съдържание от свое име по
указания начин в посочения за това срок. Ако такъв срок не е изрично писмено конкретизиран, се
счита, че това е 5 дни от датата на публикуването на играта.
4.3. Участниците носят пълната отговорност за подадените материали, публикувани от тях на
страницата на Био магазин ЗЕЛЕН, включително по отношение на законността, достоверността,
автентичността и авторските права на текстове, изображения, графики или други.
4.4. Добавяйки коментар, пост или осъществявайки каквато и да е дейност на фен страницата на
Био магазин ЗЕЛЕН, участниците дават своето безусловно съгласие личните им данни да бъдат
събирани от ОРГАНИЗАТОРА, в съответствие с неговата политика за поверителност. Всички
забележки, предложения, идеи, графики или други материали, които участниците предоставят на
ОРГАНИЗАТОРА в таймлайн игрите на Био магазин ЗЕЛЕН, стават собственост СМАРТ ОРГАНИК АД.
4.5. СМАРТ ОРГАНИК АД има право да копира, разпространява, използва и регистрира
материалите, предоставени от участниците на фен страницата на Био магазин ЗЕЛЕН (с
изключение на личните им данни), за каквито и да било комерсиални и/или некомерсиални цели,
без да дължат заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към
участниците или към трети страни.
4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има правото да изтрива качени от участниците материали, чието
съдържание счита за неотговарящо на темата на играта и/или накърнява морала и добрите нрави.
4.7. Ако потребителят отговаря вярно на условията за участие, изпълнил е точно изискванията в
конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на награда.
4.8. Механизмът за определяне на победителите се посочва изрично в текста към публикацията на
конкретната таймлайн игра.
4.9. Ако механизмът за определяне на победители не е конкретизиран в текста към играта, се
приема, че печеливши се избират на случаен томболен принцип, включващ всички участници,
изпълнили условията от т. 4.7.
4.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ имат право да дисквалифицира участници, да сваля
техните материали и други публикации от фен страницата на Био магазин ЗЕЛЕН и да ги лиши от
правото да получат спечелена награда, ако са нарушили т. 3.2.
4.11. В механизма за печелене на награда не се включват имената на участниците, изпълнили
изискванията от т.4.7., но неспазили срока за участие в играта.
5. ПЕЧЕЛИВШИ
5.1. Печелившите се теглят на случаен томболен принцип. Ако има друг критерий, по който се
избират победители, той трябва да е задължително посочен в поста към обявяването на таймлайн
играта.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обяви имената на спечелилите най-късно в срок от 7 (седем)
дни от края на играта с текст, който включва покана към участниците да изпратят личните си
данни (имена, адрес за доставка, телефон за връзка) в лично съобщение, за да организира
изпращането на наградите.
5.3. В случай че е спечелил, участникът трябва да се свърже с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по указания в поста за
обявяване на печелившите начин и в срок.
5.4. Всеки участник се съгласява с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по
отношение на личните данни, които предоставя във връзка с таймлайн игрите.
5.5. Предоставените от участниците данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРА и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гаранция, че личната им информация няма да бъде предоставяна на трети лица
или използвана за други цели, извън обявените в настоящите Правила.
5.6. Печеливш, който не е изпратил личните си данни в упоменатия в публикацията за обявяване
на печелившите срок, губи правото си да получи награда.
6. НАГРАДИ
6.1. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА и са посочени по вид и количество в
публикацията на конкретната таймлайн игра.
6.2. Наградата се изпраща по куриер в срок до 30 дни от получаването на данните на посочения от
участника адрес, като разходите са за сметка на ОРГАНИЗАТОРА.
6.3. При връчването на наградата участникът е длъжен да се легитимира с лична карта или друг
документ, удостоверяващ самоличност.
6.4. Ако участникът не бъде открит в срок от 5 (пет) работни дни на посочените адрес и телефон,
той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
6.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси или
телефонни номера за контакт със спечелилите.
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ
7.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прекрати таймлайн игра/ите на страницата на Био магазин
ЗЕЛЕН, без предизвестие и по своя преценка, в случай че установи случването на съществени
злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила и/или при настъпване на форсмажорни
обстоятелства.
7.2. Прекратяването на игра/ите ще бъде обявено по реда на т.1.5
7.3. При прекратяване на таймлайн игра не се дължи компенсация на участниците за участието
им.
7.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят никаква отговорност за понесени загуби или
пропуснати ползи в резултат от прекратяване на игрите по условията на т.7.1
8. ЛИЧНИ ДАННИ
8.1. Личните данни на всички участници в таймлайн игрите на страницата на Био магазин ЗЕЛЕН са
защитени в съответствие с българското законодателство от Закона за защита на личните данни.
8.2. Събирането на лични данни от участниците в таймлайн игрите се осъществява единствено и
само с цел провеждане на игрите и доставка на спечелените награди.
8.3. Данните на потребителите се пазят в срок от 6 (шест) месеца от края на играта, като всеки
участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от
базата на ОРАГНИЗАТОРА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Искането си може да заяви писмено чрез e-mail на
адрес [email protected].
9. СПОРОВЕ
9.1. Всеки евентуален правен спор, възникнал между участници и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или участниците
и ОРГАНИЗАТОРА, относно таймлайн игрите, теглене на победителите, доставка на награди или
друго, ще се решава извънсъдебно.
9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и няма да бъдат въвличани в спорове
относно владеене или собственост върху спечелените награди или в случай на евентуални
разходи, направени самоинициативно от участника/иците във връзка или по време на игрите.
9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ категорично не носят отговорност за загуби, повреди или
вреди нанесени на имущество, както и травми, под каквато и да е форма, получени от лицата по
време на изпълнение на таймлайн игра.
9.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи гаранционна отговорност за предоставените награди. Същите се
предоставят съгласно представени технически характеристики и гаранции от техните
производители и/или разпространители.
9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за щети и повреди по време на
транспортирането и складирането на наградите.
9.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да бъдат въвличани в спорове относно забава,
промени, отменяне, смущения поради официални празници или други обстоятелства.
9.7. В случай на невъзможност спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
участниците да бъдат решени по пътя на преговорите и добрия тон, ще бъдат отнесени до
съответния компетентен съд.
10. ДРУГИ УСЛОВИЯ
10.1. С включването си в таймлайн игрите на страницата на Био магазин ЗЕЛЕН всеки участник се
счита за уведомен и запознат с настоящите Правила и приема условията по тях. Същият се
съгласява имената му да бъдат публично оповестени в публикация в Дневника (таймлайн), в
случай че бъде изтеглен като спечелил.
10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува
реална невъзможност за някои потребители да участват в таймлайн игрите на страницата на Био
магазин ЗЕЛЕН, когато това е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Като подобни
обстоятелства се приемат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания,
закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие
в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка
и/ или на софтуера и/ или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете,
както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните
данни на участниците или други. Обстоятелства от типа могат да възникнат в следствие на правни
промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на таймлайн игри, доставяне
на награди, тяхното качество и функционалност. Такива са различни решения на световни,
европейски или български институции, природно бедствие, военно положение или други.
Благодарим Ви, че прочетохте тези Правила и се надяваме да ги следвате и спазвате.
Желаем Ви успех!

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки