Правила и условия за провеждане на играта

 
 

Официални правила на Играта „Готов ли си за летни приключения?“ на онлайн магазин Зелен 

Организатор на Промоцията (Играта) е Смарт Органик АД с ЕИК 203476985, с търговски адрес: София, ул. “Дамяница” 6

 1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта), наричани по-долу “Официални правила”. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на  https://zelen.bg/info/obshti-usloviya-na-igrata Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
   
 2. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес https://zelen.bg/info/obshti-usloviya-na-igrata  за периода на Промоцията (Играта).

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://zelen.bg/info/obshti-usloviya-na-igrata 

 1.  Период на Промоцията (Играта): 08.07.2024 г. – 28.07.2024 г., включително. 
 
 1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
   
 2. Продукти, участващи в Промоцията (Играта): Всички продукти в онлайн магазин https://zelen.bg/

Участие в Промоцията (Играта):  

 

 1. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и на възраст над 18 години, с изключение на: служителите на Смарт Органик АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

 

 1. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да направят онлайн поръчка с минимална стойност на продуктите 50 лв. в https://zelen.bg и да се регистрират за участие в Играта (да потвърдят имейл адреса си и да се съгласят с условията на Играта).
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2 и 3, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Механизъм на Промоцията (Играта):

 1.  Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Участниците следва да направят покупка онлайн с минимална стойност на продуктите 50 лв. с ДДС в периода на Промоцията.

 

Стъпка 2: Участникът е длъжен да се регистрира за участие в Играта (да потвърди имейл адреса си и да се съгласи с условията на Играта).

 

Стъпка 3: Ако участникът е изпълнил стъпки 1 и 2, участва в тегленето на наградите. 

 

Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в играта.

 1. Всички участници, направили покупка с минимална стойност на продуктите 50 лв. и регистрирали се за участие в Играта в съответния период, отговарящ на настоящите Условия, участват в тегленето на наградите. Организаторът изтегля на случаен принцип печеливши измежду всички участници, изпълнили условията. Случайният избор на победител е базиран на предварително заложен в електронната система за теглене на наградите алгоритъм за количествено разпределение на наградите.
 
 1. Един участник не може да спечели повече от една награда, независимо от броя покупки, но шансът му да бъде изтеглен сред печелившите се увеличава с всяка направена поръчка в периода на Играта.
 
 1. Тегленето на печелившите и обявяването им ще се извърши на 30.07.2024 г.
   

Награди:

 1. Малки награди:

За периода на Промоцията са налични общо 5 малки награди, осигурени от Hippoland.

Малки награди: 5 броя надуваеми играчки, както следва:

 • MONDO FROZEN Надуваема лодка 112см. - 2 броя

              https://www.hippoland.net/mondo-frozen-naduvaema-lodka-112sm-16925 

 • MONDO SPIDERMAN Надуваема лодка 112см. - 2 броя

                 https://www.hippoland.net/mondo-spiderman-naduvaema-lodka-112sm-16930 

 • BESTWAY Надуваем лебед -  1 брой

                 https://www.hippoland.net/bestway-naduvaemo-zhivotno-lebed-41123 

 

Средни награди: 

За периода на Промоцията са налични общо 2 средни награди, осигурени от Sport Depot.

Средни награди: 2 броя предметни награди, както следва:

 • ASICS Обувки GEL-KAYANO 30 LITE-SHOW - 1 брой   https://www.sportdepot.bg/product/asics_obuvki_gel_kayano_30_lite_show-N_1011B830-400-search.html?i=2648

След изтегляне на победител, той/тя може да избере номера и вида (женски или мъжки модел) на спортните обувки. 

 • ADIDAS PERFORMANCE Футболна топка Fussballliebe League Football        https://www.sportdepot.bg/product/adidas_performance_futbolna_topka_fussballliebe_league_football-N_IN9367-search.html?i=37567


Голяма награда: 

За периода на Промоцията е налична общо 1 голяма награда.

Голяма награда: Eкшън камера Insta360 GO 3 (128GB)

 
 1. Печелившият няма право на обезщетение и няма да има право на претенции срещу Организатора, ако предоставянето на наградата бъде отложено, пренасрочено или прекратено поради форсмажорни обстоятелства.
 
 1. Форсмажорни обстоятелства: Организаторът няма да носи отговорност към участниците, нито ще бъде в неизпълнение на настоящите Условия, за всяка невъзможност или забава в изпълнението на задълженията си по настоящите Условия, когато това неизпълнение е в резултат на събития, които са извън разумния контрол на засегнатата страна, включително, но не само: а) природни бедствия; б) наводнения, пожари, земетресения или експлозии; в) война, инвазия, враждебни действия (независимо дали е обявена война), терористични заплахи или актове, бунтове и граждански безредици; г) държавни властнически актове или закони; д) действия, ембарго или блокади, които са в сила по време на или след датата на Промоцията; е) действия на държавен орган; ж) национална или местна извънредна ситуация; з) стачки, блокади или други промишлени смущения; и) епидемии, пандемии или подобни вирусни или бактериални инфекции (които са определени от съответните държавни органи за инфекции, които могат да доведат до масово заразяване, или пандемия, или сериозно заболяване; й) извънредно положение; к) недостиг на медицински изделия или оборудване; л) недостиг на енергия или транспортни съоръжения; както и м) всякакви други подобни събития извън разумния контрол на засегнатата страна
 
 1.  Печелившите участници ще бъдат известени по имейла, подаден при регистрацията на онлайн поръчката им, както и ще бъдат обявени в социалните канали на Био Магазини Зелен (https://www.instagram.com/biomagazinzelen; https://www.facebook.com/zelen.bg/ ) с първото им име и първите символи от имейл адреса им. Печелившите ще трябва да върнат отговор с потвърждение, че приемат наградата и с валидни данни за доставка на наградата. Ако печелившите не изпратят данните си в 15-дневен срок от датата на обявяването на победителите съгласно т. 13, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат раздадени при бъдещи активности на Организатора. 

 

 1.  За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилия голямата награда в настоящата Промоция (Игра) да предостави презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившият участник не желае да предостави изисканата информация, той губи правото да получи наградата си.
 
 1. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 15-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и актуален имейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е направил техническа (правописна) грешка при попълването на другите данни в регистрационната форма.

 

 

 1. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 
 1. Предоставяне на наградите:

Наградите ще бъдат изпратени по куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера, спрямо обичайната практика, използвана от съответната куриерска компания. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.

 

 1. Лични данни и обработване на лични данни:

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

Предоставените от участниците лични данни (имена, телефонен номер, имейл адрес, адрес и ЕГН (в случая по точка 21)) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Смарт Органик АД за разпространение на спечелените награди. Първите символи от имейл адреса на печелившите участници, както и първото име на печелившите ще бъдат обявени в социалните канали на Био магазини Зелен. (https://www.instagram.com/biomagazinzelen; https://www.facebook.com/zelen.bg/)

Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес: shop@zelen.bg

 1. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилия голямата награда в настоящата Промоция да предостави презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившият участник не желае да предостави изисканата информация, той губи правото да получи наградата си.

 

 1. Личните данни, събрани по време на Промоцията (Играта), ще бъдат съхранявани до 90 календарни дни след изпращане на наградите към печелившите.
 
 1. Отговорност:

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция (Игра) и/или доставката на награди.

Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.